روز خلاقیت و نوآوری

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

 در روز جهانی خلاقیت و نوآوری از جهانیان دعوت می‌شود تا این ایده را بپذیرند که نوآوری برای استفاده از پتانسیل‌ها ضروری است. خلاقیت و نوآوری در حل مسئلهدر مورد خلاقیت و نوآوری یک درک ثابت جهانی وجود ندارد. این مفهوم از بیان ه ...